Bestyrelse

'HER FINDER DU KONTAKTOPLYSNINGER PÅ BESTYRELSESMEDLEMMERNE OG FORSAMLINGSHUSETS VEDTÆGTER

BESTYRELSEN


Formand og udlejer

Lars Hemrich Vestergade 5, 6051 Almind Tlf. 22251874

Larshemrich@alm-hus.dk


Bestyrelsesmedlemmer

Karin Kjær Jensen Egevej 10 6051 Almind Tlf. 2258 8077

Karin@alm-hus.dk


Anita Andersen Egeparken 6 6051 Almind Tlf. 2622 8703

anitaa@alm-hus.dk


Ingelise Pedersen Egeparken 49 6051 Almind Tlf. 5053 7797

Ingelise@alm-hus.dk


Kasserer

Poul Thomas Fuglsbjerg Lindevej 6 6051 Almind Tlf. 2211 9725

poultf@alm-hus.dk


Suppleant

Lonni Nielsen Stagebjerparken 6051 Almind Tlf. 27591360

Lonni@alm-hus.dk


Kasper Korsholm Jessen Fyrrelunden 19 6051 Almind Tlf 27806316

Kasper@alm-hus.dkIT-support

Anna Sørensen Vestergade 32 6051 Almind Tlf 29440438

Anna@alm-hus.dk

VEDTÆGTER

1. Navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er Alminde Forsamlingshus, Vestergade 12, 6051 Almind og dens hjemsted er Kolding Kommune. Foreningens formål er at have forsamlingshuset som samlingssted for foredrag, sammenkomster og lignende.

2. Værdi

Forsamlingshuset med tilhørende grund, matr.nr.7D Almind By, Almind er foreningens ejendom og optages i foreningens status til ejendomsværdi samt nedskrives med 2%. Inventar nedskrives med det fulde beløb i det købte år.

3. Medlemmer

Som medlemmer af foreningen optages personer, hvis medlemskab er godkendt af foreningens bestyrelse. Medlemskab kan ikke overdrages. Foreningens medlemmer hæfter udadtil solidarisk for foreningens forpligtelser. Indbyrdes hæfter hvert medlem kun for sin andel af foreningens forpligtelser i henhold til medlemstallet.

4. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt dog senest ved udgangen af februar måned. Indkaldelse hertil skal ske i dagspressen med 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab ved kasseren

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Valg af suppleanter

8. Eventuelt

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. De af generalforsamlingen vedtagne bestemmelser er bindende for foreningens medlemmer. Hvert medlem har adgang til generalforsamlingen og har en stemme. Alle bestemmelser og beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed af afgivne stemmer. Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen, for at kunne optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Ændringer af vedtægter kan kun ske efter vedtagelse af foreningens generalforsamlinger, ordinære og ekstraordinære med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Hvis det fornødne flertal ikke foreligger, indkaldes til ny generalforsamling inden otte dage, og her gælder simpel stemmeflerhed.

Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg, dog er afgørende eller tidligere medlemmer af bestyrelsen ikke pligtige til at modtage valg, før der er gået et år efter sidste valgperiode.


Genvalg kan finde sted.

Om det på generalforsamlingen passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigent og formand.


5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med otte dages varsel, når den anser det for nødvendigt. 2/3 af samtlige medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.

Bestyrelsen skal, når en sådan henvendelse foreligger, senest tre uger efter modtagelsen af henvendelsen, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med otte dages varsel.


6. Bestyrelse og revision

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Revisionen består af 2 medlemmer og 1 suppleant.

Generalforsamlingen vælger samtlige.

Samtlige valg er 2 årige med udtagelse af revisorsuppleant som er 1 årig. På lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.


7. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret, og årsregnskabet skal foreligge i revideret stand til den ordinære generalforsamling. Det påhviler kasseren at føre et ordentligt og pålideligt regnskab over samtlige udgifter og indtægter. Driftsregnskab og status skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen.


8. Medlemsbidrag

Bestyrelsen opkræver hos medlemmerne et årligt bidrag til at bestride omkostningerne ved ejendommens og foreningens drift. Bidrag fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen. Undlader et medlem at betale de ham påhvilende ydelser, vil hans medlemskab blive afbrudt, og de ham skyldige ydelser vil blive inddrevet, eventuelt retsligt.


Ved udmeldelse kan der ikke gøres krav gældende overfor foreningens ejendom og midler. Ethvert medlem kan frigøres for sin forpligtelse over for foreningen mod at betale sit bidrag for det regnskabsår, i hvilken han udmelder sig samt et beløb på 200,00 kr. Denne ekstra ydelse på 200,00 kr. bortfalder dog for medlemmer over 60 år samt for medlemmer, der fraflytter området Alminde-Viufs kommunegrænser.


9. Bestyrelsens ansvar og forpligtelser

Bestyrelsen har ubetinget ret til at forpligte foreningen i enhver henseende, ligesom den repræsenterer foreningen overfor tredjemand, idet dog udvidelser eller reparationer udover almindelig vedligeholdelse, hvorved regnskabet belastes stærkt  skal forelægges på en generalforsamling. Bestyrelsen har ansvar for, at ejendommen og inventaret er forsvarligt forsikret.


10. Foreningens opløsning

Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres. Foreningen opløses når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager det på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages varsel. Da ingen af foreningens medlemmer har krav over foreningens formue, skal denne ved foreningens likvidation anvendes til velgørende formål i Alminde sogn.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. januar 1991 i Alminde Forsamlingshus.


Karen Margrethe Friis

Poul Larsen

Formand Egon Retz

Arne Kjær

Gerda Blok

Dirigent Jes Svensk Jessen